ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานงานระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา