ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐธิดา ช่อแตง
ตำแหน่ง :ครูอัตรจ้าง
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com