ชื่อ - นามสกุล :นายฐิติวารินทร์ เลี้ยงรักษา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจการนักเรียน