ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑามาศ มีเจ้ย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ