ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลักษณ์พร แก้วเงิน
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาระบบเครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาระบบเครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ