ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณทิพย์ เพ็ชรร่วง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ