ชื่อ - นามสกุล :นายอนุชิต ทรายทอง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ผู้ดูแลอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก :ฝ่ายดูแลอาคารสถานที่
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายดูแลอาคารสถานที่