ชื่อ - นามสกุล :นางธัญดา โภคบุตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป